วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

เนื้อหาแนวคิดและโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในบทเพลงไทยลูกทุ่งของหนู มิเตอร์
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาแนวคิดและโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในบทเพลงไทยลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเรื่องนี้คือ บทเพลงไทยลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ ที่อยู่ในช่วงปีพ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ โดยวิจัยเอกสารเนื้อเพลง จำนวน ๙๐ เพลง และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษามีดังนี้ เนื้อหาที่ปรากฏในบทเพลงไทยลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ มี ๔ แบบ ได้แก่ ๑) เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก มีจำนวนมากที่สุด จัดเป็นความรักแบบต่างๆคือ ความรักระหว่างพ่อแม่-ลูกได้แก่ เนื้อหาความรักระหว่างพ่อแม่-ลูก เนื้อหาความรักที่ลูกมีต่อพ่อแม่ ๒)ความรักระหว่างหนุ่มสาวได้แก่ เนื้อหาความรักที่เฝ้าคิดถึงรอคอยและการมีความหวัง เนื้อหาความรักที่เสียสละ จริงใจ เนื้อหาเกี่ยวกับการแอบหลงรักและการชื่นชม เนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงในความรัก เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่สมหวัง เนื้อหาความรักที่ไม่สมหวัง เนื้อหาที่แสดงความรักต่อครอบครัว และเนื้อหาความรักที่ให้กำลังใจ ตามลำดับ ๒) เนื้อหาเกี่ยวกับการให้กำลังใจ ได้แก่ การให้กำลังใจตนเอง และการให้กำลังใจผู้อื่นในการต่อสู้ชีวิต ๓) เนื้อหาที่เกี่ยวกับการต่อสู้ชีวิต มีเนื้อเหาเกี่ยวกับการต่อสู้ชีวิตของคนในชนบทที่เข้ามาศึกษาหรือมาหางานทำในเมือง ๔) เนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชื่นชมธรรมชาติ แนวคิด พบว่ามีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรัก แนวคิดที่เกี่ยวกับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก แนวคิดเกี่ยวกับความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่ แนวคิดเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาว แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่ให้กำลังใจ แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่มีต่อครอบครัว และการนำเสนอแนวคิดในด้านการดำเนินชีวิตในสังคม เป็นการนำเสนอแนวคิดที่มีอยู่รอบตัว เช่น พ่อ แม่ คนรัก และการดำเนินชีวิตในสังคม การให้กำลังใจต่อตนเองและต่อผู้อื่นการใช้โวหารภาพจน์ พบว่า มีการโวหารเปรียบเทียบในหลายลักษณะ คือ อุปมา อุปลักษณ์ ปฏิปุจฉา บุคลาธิษฐาน อธิพจน์ และสัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง ทำให้เกิดภาพในใจ เกิดจินตนาการ เกิดอารมณ์ความรู้สึก และทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: